• 11-05-05-09-51-58-sm2.jpg
  • 11-05-05-10-24-19-sm2.jpg
  • 11-05-05-11-21-11-sm2.jpg
  • 11-05-05-13-16-33-sm2.jpg
  • 11-05-05-14-10-54-sm2.jpg

-Sangha Metta is een netwerk van mensen die zich bezighouden met het faciliteren en beoefenen van boeddhistische meditatie. De stichting is in 1993 opgericht door Jotika Hermsen met de bedoeling om boeddhistische meditatie mogelijk te maken.

In dit netwerk wordt meditatie-begeleiding gegeven door leraren en assistent-leraren. Alle meditatiebegeleiders worden geacht zich te gedragen conform de ethische code van Sangha Metta.

De afgelopen jaren is de westers-boeddhistische wereld meermalen en binnen verschillende richtingen opgeschrikt door schandalen rondom seksueel misbruik door een leraar. Ook in Nederland. In 2015 kwam aan het licht dat de Thaise monnik Mettavihari, die de leraar was van de leraren van Sangha Metta, grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond tijdens retraites en daarbuiten. Hij verrichtte ongevraagd ongeoorloofde seksuele handelingen bij meerdere mannelijke yogi’s. Mettavihari heeft daarmee zijn macht misbruikt.
 
Hij overleed in 2007. Na het postuum openbaar worden van de duistere kant van hem, ontstond er een scheiding tussen de door hem aangewezen leraren. De leraren betrokken bij Sangha Metta wijzen zijn gedrag af, maar blijven hem beschouwen als degene die hen de Vipassana heeft gebracht en daarvoor zijn ze hem erkentelijk.
 
De gemeenschap van Sangha Metta wijst ieder seksueel getint contact tussen leraar en leerling resoluut af. Om in de toekomst misstanden te voorkomen is er een ethische code opgesteld. Tevens sluit Sangha Metta zich aan bij de SIM en de BUN waar het gaat om het vinden van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

-Wat is een ethische code
Een ethische code is een set regels. In dit geval regels waaraan een meditatiebegeleider (v/m) haar of zijn handelen kan toetsen, en waaraan dat handelen ook door anderen getoetst kan worden. In de regels worden afspraken verwoord over wat wel en wat niet gewenst gedrag is. In het kader van het 8-voudige pad spreken we over 'juist handelen'.

-Waarom een ethische code?
Niet alleen is de ethische code een toetssteen voor de begeleider, ook dient het als bescherming voor de yogi. Het onderhouden van de code schept een veilige sfeer en creëert een basis voor gefundeerd vertrouwen.

De leefregels zijn geen regels of opdrachten in de strikte zin van het woord maar kunnen gezien worden als velden van beoefening. Ze worden in vrijheid aangenomen en het is wenselijk ze met wijsheid en sensitiviteit in praktijk te brengen. Het Boeddhisme spreekt daarom niet over goed of fout handelen maar over heilzaam (kusala) of onheilzaam (akusala) handelen.

-De vijf leefregels
1. Niet doden, niet kwetsen van andere levende wezens.
Dit is het fundamentele principe van het Boeddhisme. Alle leefregels zijn uitwerkingen van deze leefregel. De regel gaat uit van geweldloos handelen waar dat mogelijk is. Veel boeddhisten zijn hierom vegetariër. De uitwerking in positieve richting is liefde.

2. Niet stelen. Niet nemen wat niet is gegeven.
Stelen is duidelijk kwetsend en schadelijk voor anderen. Je kunt ook in niet-materiële zin 'stelen' : door mensen te gebruiken, te exploiteren of te manipuleren. Dit kun je zien als 'nemen wat niet is gegeven'. De positieve keerzijde van deze leefregel is vrijgevigheid.

3. Afzien van seksueel ongeoorloofd gedrag. Dit geldt voor iedereen.
Voor begeleiders geldt extra dat er in een leraar-leerling relatie altijd sprake is van een machtsverhouding. Zij zullen zich daarom bewust zijn van het volgende:
a. Een seksuele relatie tussen leraar en leerling is nooit gepast.
Tijdens retraites of formeel onderricht is iedere seksueel getinte toespeling van de kant van de begeleider ongepast, ook als het zou gaan om een toekomstige intieme of seksuele relatie.
b. Wanneer zich in de loop van de tijd een gezonde en eerlijke relatie ontwikkelt tussen een leraar en een leerling, dient de formele leraar-leerling relatie beëindigd te zijn voordat men als liefdespartners met elkaar wil verder gaan.

4. Het vermijden van onjuist spreken.
Spreken is een cruciaal element in onze relatie tot anderen. Bedoeld of onbedoeld, kunnen we elkaar snel misverstaan. We zullen ons zelf afvragen of we eerlijk zijn en of ons spreken heilzaam is voor ons zelf en voor anderen. Gericht op verbinding en harmonie.

5. Afzien van middelen die de geest vertroebelen.
Opmerkzaamheid (sati) is een fundamentele kwaliteit die je ontwikkelt met toewijding en geduld en die leidt tot helderheid van geest. Het gebruik van alcohol en/of drugs staat hier lijnrecht tegenover. Vanzelfsprekend kan verslaving niet samen gaan met het begeleiden van meditaties.

Het onderhouden van de 5 basis-leefregels maakt een gezonde menselijke samenleving mogelijk. Het is de uitdrukking van de conventionele Boeddhistische ethiek; patimokkha saṁvara sīla. Tegelijkertijd vindt er een dieperliggende beoefening plaats nl. het doorlopend opmerkzaam zijn bij de poorten van de zintuigen. Dit is sati of mindfulness en wordt gezien als de kern van de boeddhistische beoefening, die leidt naar Nibbāna; indriya saṁvara sīla.
Mindfulness ondersteunt het onderhouden van de leefregels en de leefregels dragen bij aan de ontwikkeling van mindfulness.

-Inter- en supervisie  
Samen met collega’s je eigen handelen doorspreken, feedback krijgen en geven is een belangrijk onderdeel om jezelf te ontwikkelen in je professioneel handelen als leraar. Het is tevens een ondersteuning in het bewaken van de ethische code en de ontwikkeling van je eigen spirituele groei. Een waardevol hulpmiddel naast de individuele praktijk van de meditatie. Begeleiders van groepen en retraites worden gehouden te participeren in deze bijeenkomsten als vast onderdeel van de beoefening.

Veiligheid en vertrouwen vormen de basis voor vriendschap. Het is vriendschap die de Boeddha betitelde als het geheel van de ondersteuning die je nodig hebt om een heilzaam leven te leiden. Ons streven is naar onderlinge verbondenheid op basis van liefdevolle vriendelijkheid.

De code geldt voor alle activiteiten georganiseerd door Sangha Metta.

-Klachtenprocedure, ethische commissie en vertrouwenspersoon
Een yogi met klachten over ongewenste omgangsvormen heeft de keuze zich te wenden tot de vertrouwenspersoon van de BUN, de Boeddhistische Unie Nederland, of de klachtenprocedure te volgen van de SIM. Sangha Metta hecht er aan dat de vertrouwenspersonen en/of de leden van de ethische commissie volledig onafhankelijk zijn van het bestuur van Sangha Metta, de BUN, de Sim en de betrokken partijen.